DISCLAIMER

Alle gepubliceerde reizen op deze website kunnen geboekt worden
via reisbureau Travel Slide Rotterdam Airport. Op alle reizen zijn de voorwaarden van ANVR, SGR en Calamiteitenfonds van toepassing, tenzij vermeld dat er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Niets uit deze website mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van reisbureau Travel Slide Rotterdam Airport, Rotterdam Airportplein 60, 3045 AP Rotterdam.

Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van onze website, kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de site aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid. Bovendien kunnen aan alle aanbiedingen extra en beperkende voorwaarden worden gesteld door de uitvoerende touroperator en/of lucht-
vaartmaatschappij.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website(s) van ons. Wij behouden het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. <naam van je bedrijf> kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door reizigers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt.Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

 Copyright

Alle rechten berusten bij reisbureau Travel Slide , tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks onze zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op onze website, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.Niets uit de uitgaven van reisbureau Travel Slide mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

PRIVACY

Persoonsgegevens
Uw privacy wordt gerespecteerd en daarom behandelt reisbureau
Travel Slide Rotterdam Airport uw persoonsgegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit wil zeggen dat we vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en deze worden alleen aan derden verstrekt voor uw boeking of informatieaanvraag. Op de site staan verscheidende links naar andere websites; reisbureau Travel Slide Rotterdam Airport is niet verantwoordelijk hoe deze sites omgaan met privacy gevoelige informatie.

Persoonlijke gegevens wijzigen
Mochten er veranderingen in uw persoonlijke informatie zijn op-
getreden, dan kunt u die doorgeven aan reisbureau Travel Slide Rotterdam Airport. Wij zullen dan zo snel mogelijk aan uw verzoek voldoen om deze gegevens te wijzigen.

Veiligheid
Reisbureau Travel Slide Rotterdam Airport heeft er voor gezorgd dat
de infrastructuur en programma’s zo zijn gemaakt en beveiligd, dat onbevoegden geen informatie kunnen krijgen over uw persoonlijke gegevens, die u op deze site kunt invoeren.

Reisbureau Travel Slide Rotterdam Airport hecht veel waarde aan je vertrouwen in onze organisatie. Op deze pagina informeren wij je over de wijze waarop wij omgaan met je persoonlijke gegevens. 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wanneer je gegevens aan reisbureau Travel Slide  verstrekt, vallen je gegevens onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens.

Bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) hebben wij onze verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld en geregistreerd onder <nummer(s)>. Je kunt deze inzien via www.cbpweb.nl

 Invullen van persoonsgegevensVoor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het aanmelden op de nieuwsbrief word je gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die je invult gebruiken wij uitsluitend om de service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of je in de toekomst over reisproducten te informeren.

Tijdens het boekingsproces word je gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat je de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.

Verzameling van persoonsgegevens

Voor een compleet en actueel overzicht van de gegevens die <naam van je bedrijf> verzamelt en verwerkt, verwijzen we je naar onze registratie bij het CBP. Via www.cbpweb.nl heb je direct inzage.

 Verwerking van persoonsgegevens

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn je persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die je bij ons hebt geboekt. Wij zullen je persoonsgegevens nooit zonder je toestemming verstrekken aan personen of bedrijven voor commerciële exploitatie.

Wanneer je naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat jouw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

 Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wil, kan je dit doen bij info @travelslide.nl 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina
Laatste wijziging: 01-10-2016